NADZOR

Izvajamo gradbeni nadzor nad gradbenimi, obrtniškimi in inštalacijskimi deli, na vseh vrstah zahtevnih visokih in nizkih gradenj ali nadomestnih gradenj.

Kaj je gradbeni nadzor in kdaj ga investitor potrebuje?

Gradbeni nadzor je opravljanje strokovnega nadzorstva na gradbišču, s katerim nadzornik preverja ali gradnja poteka v skladu s projektno dokumentacijo, na podlagi katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje. Odgovorni nadzornik nadzoruje tudi kakovost izvedenih del, kakovost gradbenih proizvodov, materialov, inštalacij in tehnoloških naprav, ki se vgrajujejo v objekt in v danih možnostih skrbi za to, da se pri izvajanju spoštujejo dogovorjeni roki izgradnje in dogovorjena finančna sredstva.

Nadzor gradnje mora biti zagotovljen najkasneje z dnem, ko se na gradbišču začno pripravljalna dela. Pametno je imeti nadzornika še pred izbiro izvajalca, saj bi moral nadzorni sodelovati tudi že pri podpisu pogodbe z izvajalcem.

V primeru, da gre za gradnjo enostavnih objektov ali gradnjo v lastni režiji, gradbeni nadzor ni obvezen, lahko pa ga posameznik zaupa pravni ali fizični osebi, ki izpolnjuje pogoje za odgovorno vodenje del ali odgovorno projektiranje. Če investitor sam ne izpolnjuje pogojev za izvajalca oziroma nadzornika, je njegova odločitev, pri kateri pravni oziroma fizični osebi bo naročil gradnjo oziroma izvajanje del in opravljanje gradbenega nadzora, prosta pod pogoji, ki jih določa zakon.

Nadzor nad gradbenimi deli je dokaj obširna dejavnost. V najbolj enostavnem primeru gre lahko samo za formalni nadzor, pri katerem je pomembno zgolj pridobiti vso ustrezno dokumentacijo in zadostiti zakonodaji. V ostalih primerih  nadzor nad gradbenimi deli obsega nadzor kakovosti in količin, koordinacijo obrtnikov, inštalaterjev in ostalih, priprava dokumentacije za tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja. Glede na želje investitorja se oblikuje obseg nadzora in definira cena. Ta pa se giblje od 1% – 5% od investicijske vrednosti projekta v odvisnosti od obsega nadzora.

Več o pogojih za opravljanje gradbenega nadzora: Kdo lahko opravlja gradbeni nadzor? (IZS)

KOT ODGOVORNI NADZORNIK NUDIM

 • Pomoč pri pridobitvi izvajalcev posameznih gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del,
 • izdelava analiz ponudb in izdelava pogodb z izvajalcem del,
 • vodimo kakovosten in neodvisen nadzor gradnje oziroma posamezno fazo gradnje, v skladu s prejetimi navodili ter s projektno dokumentacijo – strokovno, po veljavnih tehničnih normativih in standardih,  po načelu dobrega gospodarja,
 • strokoven nadzor za obsežne in zahtevne projekte,
 • skrbimo za kakovost izvajanja del podizvajalcev in izvajalcev posameznih del in faz gradnje investicije, ter koordiniramo dela med izvajalci in podizvajalci,
 • spremljamo potek načrtovane investicije gradnje in o morebitnih spremembah sproti obveščamo investitorja ,
 • nadzor nad vgrajenimi materiali, opremo, napravami in napeljavami,
 • nadzor nad izvajanjem predpisov, ki zahtevajo dokazano kontrolo o kvaliteti vgrajenih materialov,
 • skrbimo, da se objekt izvaja v skladu s projektno dokumentacijo,
 • izvajamo obračun izvedenih del,
 • skrbimo, da izvajalec del vodi predpisano dokumentacijo,
 • pripravimo vso dokumentacijo za tehnični pregled in pridobimo uporabno dovoljenje.

KORISTNE POVEZAVE:

NADZOR

Izvajamo gradbeni nadzor nad gradbenimi, obrtniškimi in inštalacijskimi deli, na vseh vrstah zahtevnih visokih in nizkih gradenj ali nadomestnih gradenj.

Kaj je gradbeni nadzor in kdaj ga investitor potrebuje?

Gradbeni nadzor je opravljanje strokovnega nadzorstva na gradbišču, s katerim nadzornik preverja ali gradnja poteka v skladu s projektno dokumentacijo, na podlagi katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje. Odgovorni nadzornik nadzoruje tudi kakovost izvedenih del, kakovost gradbenih proizvodov, materialov, inštalacij in tehnoloških naprav, ki se vgrajujejo v objekt in v danih možnostih skrbi za to, da se pri izvajanju spoštujejo dogovorjeni roki izgradnje in dogovorjena finančna sredstva.