Naslov projekta: Oživimo vaško središče in povežimo generacije v Rožič Vrhu

Voden pod številko: 33152-296/2020

Akronim projekta: Stičišče generacij

Naziv nosilca projekta: Razvojno informacijski center Bela krajina

Ostali partnerji v projektu: Prostovoljno gasilsko društvo Rožič Vrh, Športno društvo Hribovec, Krajevna skupnost Talčji Vrh in MBGRAD Boštjan Majerle s.p.

OPIS in aktivnosti v projektu (kratko):

Projekt bo sledil strateškemu cilju Strategije lokalnega razvoja bogatiti raznolikost podeželja in ohraniti kvaliteto življenja za dolgoročno korist prebivalcev na podeželju. Z projektom sledimo ukrepu oblikovanja in izvajanja programov ter manjših naložb za ureditev površin za skupne namene in potrebe v podeželskih naseljih, saj je končni rezultat projekta ureditev športnega igrišča in večnamenskih površin ob gasilskem domu Rožič Vrh namenjenih aktivnemu preživljanju časa in druženju različnih generacij.

S projektom bodo zagotovljeni osnovni pogoji za varno in kvalitetno medgeneracijsko druženje ter s tem kvalitetnejše življenje na podeželju, prenos znanj in vedenj različnih generacij ter različnih pogledov in pristopov k razvoju krajevne skupnosti Talčji Vrh.

Na novih večnamenskih površinah bodo potekale raznovrstne izobraževalne aktivnosti s pomočjo katerih si bodo različne ciljne skupine pridobivale nova znanja in izkušnje. Z aktivnostmi izvajanja delavnic – osveščanje in izobraževanje lokalnega prebivalstva o zdravi prehrani, pomenu gibanja za zdravje, izvajanjem športnih dejavnosti, požarne varnosti  in nudenju prve pomoči bo zagotovljena tudi večja skrb za zdravo življenje in krepitev zavesti o pomembnosti medsebojne pomoči in solidarnosti. S srečanjem krajanov Krajevne skupnosti Talčji Vrh in tekmovanjem generacij bo utrjeno tudi medgeneracijsko sodelovanje, dosežen pa bo tudi pozitiven vpliv na krepitev vaške identitete in pripadnosti kraju ter  socializacije tako starejših kakor tudi mlajših generacij.

Cilji projekta:

  • prebivalcem Rožič Vrha z okolico zagotoviti urejene površine za skupne namene in potrebe,
  • lokalno prebivalstvo vključiti v razne aktivnosti, ki prispevajo k ohranjanju in dvigu kvalitete življenja na podeželju.

Pričakovani rezultati projekta:

  • Izvedba investicije – ureditev športnega igrišča in večnamenskih površin na Rožič Vrhu.
  • Urejene rekreacijske površine za medgeneracijsko druženje in povezovanje prebivalcev podeželja.
  • Izvedeni dogodki z različno tematiko pripravljenih za različne ciljne skupine za vse generacije.
  • Investicija bo prispevala k privlačnosti vaškega okolja kot bivanjskega prostora in potenciala za razvoj drugih dejavnosti in kvaliteti življenja na podeželju.
  • Investicija bo prispevala k obogatitvi turistične ponudbe tega območja.

Trajanje projekta: 16 mesecev

Celotna vrednost projekta: 44.948,27 €

Višina upravičenih stroškov: 37.392,90 €

Lastna sredstva partnerjev v projektu: 15.033,95 €

Programsko financiranje EKSRP: 80 %

Kontaktna oseba: Bojana Šprajcer, tel.: 040 814 582 (RIC Bela krajina)

Način financiranja: Operacija je sofinancirana s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Povezave:

Program razvoja podeželja – PRP: http://www.program-podezelja.si/
Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP:
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm
LAS Dolenjska in Bela krajina:
https://las-dbk.si/ 

Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014—2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano